Klagemulighed


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang et gebyr på kr. 100.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kr. 400, men beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.


Læs nærmere herom på www.forbrug.dk