Vandspild

I sager om vandspild har man hos Sydmarkens Vandværk mulighed for at opnå fritagelse for betaling af en del af den spildte vandmængde. Ordningen er baseret på Lovbekendtgørelse nr. 962 af den 27. juni 2013, § 24. (Bekendtgørelse af lov om afgift på ledningsført vand).

SKAT har udarbejdet retningslinjer om forvaltningen af ordningen og Sydmarkens Vandværk følger disse retningslinjer.


Sydmarkens Vandværk opfordrer til, at man lukker for vandet i brønden, når sommerhuset ikke benyttes, samt at man holder øje med vandforbruget, så eventuelt vandspild kan opdages så hurtigt som muligt.


Hvad skal være opfyldt for at få fritagelse?

  • Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation
  • Der må ikke være handlet uagtsomt
  • Skaden skal repareres, straks den bliver kendt.


Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side eksempelvis vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere med videre, hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.


Hvem kan søge?

  • Fritagelsesordningen omfatter kun ejendomme til boligformål
  • Der kan ikke søges flere gange for samme ejendom
  • Gentagne rørbrud anses for manglende vedligeholdelse, og giver ikke ret til fritagelse.


Hvad kan refunderes?

Ordningen har en selvrisiko på 300 m3. Det betyder i praksis, at grundejeren selv skal betale for det skønnede årlige vandforbrug baseret på tidligere forbrug plus 300 m3. Alt, hvad der er derudover, kan man blive fritaget for.


Hvor søger man?

Ønsker man at søge om fritagelse, skal henvendelse ske til bestyrelsen.


Er der fritagelse for betaling af spildevandsafgiften?

SKATs regler omfatter kun drikkevand, men da spildevandsafgiften følger forbrug af drikkevand, har Lejre Kommune/FORS selv vedtaget regler for forbrugere tilsluttet den kommunale kloakforsyning. Disse regler følger retningslinjerne for drikkevand, med den undtagelse, at selvrisikoen beregnes anderledes. Kontakt FORS for nærmere oplysninger på telefon 70 20 20 66.